Key Points
 • Prentisiaethau, Sgiliau a Hyfforddiant: Cefnogi Pobl Ifanc NEET trwy addysg
 • Gwella Cyfleoedd i bobl gydag Anableddau: Herio camsyniadau a chryfhau gwasanaethau cymorth
 • Lleihau Anweithgarwch Economaidd: Adolygu'r Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd a darganfod beth sydd nesaf i bolisiau menter y dyfodol


Overview
“Mae anweithgarwch economaidd Cymru bellach o dan weddill y DU, gan ei fod wedi disgyn 3.2 o bwyntiau canran dros y flwyddyn ddiwethaf”

Ken Skates AC, Gweinidog Economi a Thrafnidiaeth

Yn 2018, roedd bron chwarter* o bobl Cymraeg o fewn oedran gweithio yn oedolion economaidd anweithgar. Mewn ymdrech i gynyddu cyflogaeth hyd ledled Cymru, cafodd Y Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd ei lansio i daclo pryderon diweithdra.

Bydd cynhadledd gyntaf Senedd Insight yn adolygu effeithiolrwydd y Cynllun, ynghyd ac archwilio dyfodol polisi cyflogadwyedd Cymru i helpu cynyddu cynhyrchiant.

Byddwch yn dysgu am ddiwygio gwasanaethau cyflogaeth i wella darpariaethau cefnogi ar draws Cymru, a gwasanaethau cyflogaeth, gofal iechyd, addysg ac awdurdodau lleol i helpu lleihau anweithgarwch economaidd.

Clywch gan arbenigwyr allweddol y diwydiant ar sut i daclo diweithdra a helpu pobl goresgyn anawsterau fel iechyd meddwl, agweddau a hunan-barch. Cewch fewnwelediad i strategyddion arloeswyr sydd wedi creu rhaglenni i gefnogi pobl a thyfu eu heconomi lleol.

Byddwch yn clywed astudiaethau gan brentisiaethau sydd wedi ennill gwobrau, awdurdod lleol llwyddiannus a rhaglen addysg eithriadol sydd yn ysgogi'r genhedlaeth nesaf.

Darganfyddwch bwysigrwydd tyfu sgiliau a hyfforddi pobl ifanc sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth neu dan hyfforddiant (NEET), rheiny sy’n ddi-waith yn hir dymor a phobl gydag anableddau. Dysgwch am fentrau newydd i dargedu grwpiau gwahanol, sy’n helpu hybu cyfradd cyflogaeth o Gaerdydd, Abertawe a Wrecsam.

Cewch fewnwelediad gan arbenigwyr allweddol y diwydiant ar sut i gefnogi pobol gydag anableddau ar eu siwrnai i gyflogaeth, ac i ddeall beth mae cyflogwyr a gwasanaethau gyflogaeth yn gallu gwneud i wella hygyrchedd i bobl gydag anableddau ac i herio agweddau cyflogwyr tuag at farchnad lafur tecach.

Mae’r digwyddiad yma wedi ei thargedu tuag at gyflogwyr, ysgolion, colegau a sefydliadau addysg uwch, gwasanaethau cyflogaeth, darparwyr hyfforddiant, awdurdodau lleol a gweithwyr proffesiynol gofal iechyd.


Agenda
Start

09:00 - 09:30
Cofrestru

 

09:30 - 09:40
Sylwadau Agoriadol y Cadeirydd

 

Speakers

Jeffrey Greenidge Chair, Wales Strategy Group, Learning and Work

Read profile


09:40 - 10:10
Cyweirnod: Gweithredu'r Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd: Lleihau Anweithgarwch Economaidd a Chryfhau Economi Cymru

 
 • Adolygu’r Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd a’r adroddiad cynyddu i ddeall yr effaith ar gyflogaeth hyd ledled Cymru
 • Dadansoddi anweithgarwch economaidd a goresgyn ‘diwylliant budd-dal’ i ysgogi tyfiant economi
 • Asesu’r cyllid sydd ar gael i wasanaethau cyflogaeth, awdurdodau lleol a hyfforddwyr i gynyddu darpariaethau
 • Trafod yr effaith gallai Brexit gael ar fuddsoddiad, cyfleoedd cyflogaeth ac yr economi
 • Edrych ar gynyddiad cyflogaeth ar draws Cymru, a mesur gwerth swyddi yn cynnwys cyflogau a mathau o gontractau i ddeall pwysigrwydd cyflogaeth ystyrlon
          10:00 – 10:10am Cwestiynau a Thrafodaeth

Speakers

Dr Rachel Garside-Jones Deputy Director for Employment and Skills, Llywodraeth Cymru/Welsh Government

Read profile


10:10 - 10:40
Astudiaeth Agos: Cefnogi Siwrnai i Gyflogadwyedd i Bobl gydag Anableddau

 
 • Deall sut i gefnogi pobl gydag anableddau – y siwrnai o ddiweithdra i gyflogaeth
 • Archwilio sut i gynnig y gefnogaeth gorau i amryw o bobl gydag anableddau, yn cynnwys anableddau ffisegol, awtistiaeth ac iechyd meddwl
 • Trafod agweddau a chamsyniadau cyffredin i sicrhau proses recriwtio teg Edrych ar fentrau ariannol i gefnogi cyflogwyr a phobl gydag anableddau
           10:30 am – 10:40 am Cwestiynau a Thrafodaeth


Speakers

Maria Thomas Director of Partnerships, The Shaw Trust

Read profile


10:40 - 11:20
Panel: Goresgyn Anawsterau i Gyflogaeth: Iechyd Meddwl, Ymgysylltiad a Newid Diwylliant

 
 • Edrych a’r anawsterau allweddol i gyflogaeth yn cynnwys iechyd meddwl, hunan-barch ac agweddau
 • Asesu effaith rhwystrau logistaidd fel cludiant a gofal plant   
 • Deall effaith iechyd meddwl a’r gyflogaeth person a sut i gefnogi siwrnai cyflogaeth rhiwyn
 • Helpu datblygu hyder a sgiliau meddal i wella cyfleoedd cyflogaeth
 • Creu planiau cefnogi personol i orestru anawsterau unigolyn i gyflogaeth
           11:10 – 11:20 Cwestiynau a Thrafodaeth

Speakers

Nicky Bevan Head of Employee Health and Wellbeing Services, Cardiff and Vale University Health Board

Read profile

Lowri Wyn Jones Programme Manager, Time to Change Wales

Read profile

Natalie Pillinger Social Investment Coordinator, CCHA

Read profile


11:20 - 11:50
Coffi ac Egwyl Rhwydweithio

 

11:50 - 12:40
Panel: Sgiliau a Hyfforddiant: Gwella Cyflogadwyedd trwy Addysg

 
 • Deall rôl darparwyr addysg gwahanol fel ysgolion uwchradd, colegau addysg uwch ac addysg uwchradd mewn gwella sgiliau gweithluoedd y dyfodo
 • Darganfod sut mae diwygiadau addysg yn gallu helpu cyfnerthu Llywodraeth Cymru 
 • Helpu grwpiau gwahanol fel NEETs a phobl ddi-waith hir dymor gael profiad gwaith a sgiliau i gynyddu eu cyflogadwyedd personol
 • Ymgysylltu gyda chynlluniau prentisiaeth a chyfleoedd profiad gwaith i leihau'r nifer o bobl ifanc rhwng 16-24 sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na dan hyfforddiant (NEET) 
 • Cynyddu’r nifer o gyfleoedd swyddi tra medrus i gadw graddedigion a gwella’r economi
            12:30 - 12:40 Cwestiynau a Thrafodaeth

Speakers

Andrew Dodge Employment and Placement Manager, Cardiff University

Read profile

Cath Jenkins Director of Employability, Gower College Swansea

Read profile


12:40 - 13:10
Astudiaeth Agos: Prentisiaethau Llwyddiannus: Cymell ac Ymgysylltu pobl 16-24 mlwydd oed

 
 • Recriwtio ac ymgysylltu pobl 16-24 mlwydd oed i gymryd rhan mewn prentisiaethau i leihau anweithgarwch economaidd  
 • Rhannu esiamplau o strategyddion i gefnogi pobl 16-24 mlwydd oed o ddiweithdra o addysg, cyflogaeth a hyfforddiant
 • Deall pwysigrwydd darparu hyfforddiant parhaus er mwyn uwchsgilio gweithwyr
           13:00 – 13:10 Cwestiynau a Thrafodaeth

Speakers

Dave Evans Senior Training Officer - Apprentice Programme, Magellan Aerospace

Read profile


13:10 - 14:10
Cinio Rhwydweithio

 

14:10 - 14:40
Alinio Gwasanaethau Cyflogaeth: Creu Trawsnewidiadau Llyfn a Gwella Cyfathrebu

 
 • Deall rôl gwasanaethau cyflogaeth ar draws oedrannau gwahanol
 • Asesu sut i integreiddio gwasanaethau i wella darpariaethau a lleihau dyblygu
 • Gwella cyfathrebu rhwng awdurdodau lleol, iechyd, addysg a gwasanaethau cyflogaeth i gryfhau darpariaethau cefnogol
 • Datblygu trawsnewidiadau llyfn rhwng asiantaethau i wella siwrnai i gyflogaeth
           14:30 – 14:40 Cwestiynau a Thrafodaeth

Speakers

Zoe Richards Acting Chief Executive, Learning Disability Wales

Read profile


14:40 - 15:20
Rôl Awdurdodau Lleol a Gwasanaethau Cyflogaeth i Leihau Diweithdra

 
 • Edrych ar dechnegau a mentrau gwahanol i hybu grwpiau di-waith fel NEETs, graddedigion, pobl gydag anableddau a phobl ddi-waith hir dymor
 • Deall rôl Awdurdodau Lleol a Gwasanaethau Cyflogaeth gyda chynnig cefnogaeth benodol i wella cyflogadwyedd i’r grwpiau hynny
 • Cefnogi pobl i fod yn rhagweithiol ac annibynnol, drwy symud i ffwrdd o ‘ddiwylliant budd-dal’
          15:10 - 15:20 Cwestiynau a Thrafodaeth

Speakers

Victoria Dyer Building Resilient Communities Employability Manager, Torfaen County Borough Council

Read profile

Simon James Employment Development Officer - Wales

Read profile


15:20 - 15:30
Sylwadau Cloi y Cadeirydd

 

Speakers

Jeffrey Greenidge Chair, Wales Strategy Group, Learning and Work

Read profile


End

Speakers

Nicky Bevan Head of Employee Health and Wellbeing Services, Cardiff and Vale University Health Board

Read profile

Andrew Dodge Employment and Placement Manager, Cardiff University

Read profile

Victoria Dyer Building Resilient Communities Employability Manager, Torfaen County Borough Council

Read profile

Dave Evans Senior Training Officer - Apprentice Programme, Magellan Aerospace

Read profile

Dr Rachel Garside-Jones Deputy Director for Employment and Skills, Llywodraeth Cymru/Welsh Government

Read profile

Jeffrey Greenidge Chair, Wales Strategy Group, Learning and Work

Read profile

Simon James Employment Development Officer - Wales

Read profile

Cath Jenkins Director of Employability, Gower College Swansea

Read profile

Lowri Wyn Jones Programme Manager, Time to Change Wales

Read profile

Natalie Pillinger Social Investment Coordinator, CCHA

Read profile

Zoe Richards Acting Chief Executive, Learning Disability Wales

Read profile

Maria Thomas Director of Partnerships, The Shaw Trust

Read profile

Humie Webbe Strategic Equality and Diversity Lead, NTFW

Read profile


Venue details

Radisson Blu Hotel Cardiff Meridian Gate, Bute Terrace, Cardiff, Wales CF10 2FL

Venue website

Radisson Blu Hotel Cardiff

Speakers
X Close